คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน  โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
ประจำปีการศึกษา 2558
1. นางสาวจิดาภา  เจริญภาวนามัย      ประธานนักเรียน
2. นางสาวศศิธร  นวนสิงห์                 รองประธานนักเรียนคนที่ 1
3. นายธฤต สอนกระสิงห์                   รองประธานนักเรียนคนที่ 2
4. นางสาวพลพิจัน ทองหล่อ             เลขานุการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย ยอดบุรี               ผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางสาวณัติยา อาจวิเชียร              เหรัญญิก              
7. นายอภิวัฒน์  กิจสุวรรณ                กรรมการ
8.นายเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์              กรรมการ
9.นางสาวสายธาร  ผลาผล               กรรมการ

คณะกรรมการนักเรียน  โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
ประจำปีการศึกษา 2557
1. นายกรวุฒิ  สีสนั่น                       ประธานนักเรียน
2. นางสาวสุวิมล  ตะบุบผา              รองประธานนักเรียนคนที่ 1
3. นางสาวศตพร  แพนภูงา              รองประธานนักเรียนคนที่ 2
4. นางสาววรรณวิไล ทวยเทียง        เลขานุการ
5. นางสาวพนิดา ปราบ ณ ศักดิ์        ผู้ช่วยเลขานุการ
6. นายนฤมล  สิงมะม่อ                   เหรัญญิก
7. นายธราเทพ ชาติมูลตรี               กรรมการ
8. นายนพนัย  ไทยแท้                    กรรมการ
9. นางสาววรดา  พิมพ์สิม                กรรมการ


คณะกรรมการนักเรียน  โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
ประจำปีการศึกษา 2556

1.  นายณรงค์  สิงห์สนั่น                       ประธานนักเรียน
2.  นางสาวนันทิชา  แสนคูณะ               รองประธานนักเรียน 1
3.  
นางสาวจิรพัทร   กาทำมา                รองประธานนักเรียนคนที่ 2
4.  นางสาวธิติมา  กาทำมา                   เลขานุการ
5.  นางสาวสาวิตรี  ยีรัมย์                      ผู้ช่วยเลขานุการ
6.  นางสาวอมรรัตน์  ตรีเนตร                 เหรัญญิก
7.  นางสาวจิราพร  น้อยชัย                   กรรมการ
8.  นางสาวจันทิมพร  ชมทอง                กรรมการ
9.  หัวหน้าห้องทุกห้องเรียน                  กรรมการ

คณะกรรมการนักเรียน  โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
ประจำปีการศึกษา 2555

1.  นายอัจฉริยะ  สุภาพันธ์                  ประธานนักเรียน
2.  นางสาวศรัญญา  ช่วยนา               รองประธานนักเรียน 1
3.  นางสาวนุจรินทร์  แสงจันทร์          รองประธานนักเรียนคนที่ 2
4.  นางสาวมิ่งขวัญ นานอก                เลขานุการ
5.  นางสาวอรทัย พุฒช่อ                   ผู้ช่วยเลขานุการ
6.  นางสาวน้ำฝน  สว่างตา                เหรัญญิก
7.  นายธนาคม  แสงจันทร์                 ผู้ช่วยเหรัญญิก
8.  หัวหน้าห้องทุกห้องเรียน               กรรมการ

คณะกรรมการนักเรียน  โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
ประจำปีการศึกษา 2554

1.  นายวัชระ โยกมา                        ประธานนักเรียน
2.  นางสาวจิตลดา ประดับคำ           รองประธานนักเรียน 1
3.  นางสาววริศรา ริสี                       รองประธานนักเรียนคนที่ 2
4.  นางสาวสุทธินี จันทจร                เลขานุการ
5.  นางสาวปวีณา เสนาเพ็ง             ผู้ช่วยเลขานุการ
6.  นางสาวชุติมา สะอาดรัมย์           เหรัญญิก
7.  นางสาวจริยา พฤาษหิรัญ            ผู้ช่วยเหรัญญิก
8.  หัวหน้าห้องทุกห้องเรียน             กรรมการ