ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2553
       O net ม. 3 
ผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียน 2553


กลุ่มสาระ

ระดับผลการเรียน

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ภาษาไทย

3.15

3.23

2.25

2.71

3.08

2.85

คณิตศาสตร์

2.00

2.51

2.20

2.67

2.82

2.96

วิทยาศาสตร์

2.76

2.53

2.68

2.28

2.83

2.91

สังคมศึกษา

2.91

2.45

2.91

2.85

3.39

3.36

สุขศึกษาฯ

3.38

3.17

3.31

3.80

3.80

3.92

ศิลปศึกษา

2.34

2.74

3.26

3.08

3.02

3.57

การงานอาชีพฯ

2.64

3.02

2.81

2.73

3.29

3.78

ภาษาต่างประเทศ

1.83

2.62

2.25

2.41

2.34

2.94

เฉลี่ย

2.63

2.78

2.71

2.82

3.07

3.29

รวมเฉลี่ย ม.1- ม.6  เท่ากับ  2.88


Comments