กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

E Learning OBECLMS ของ สพฐ.

                  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                              เรื่องที่ 1 พระอัญญาโกณทัญญะ 

                              เรื่องที่ 2 มหัศจรรย์วัฒนธรรม 

                              เรื่องที่ 3 ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

                              เรื่องที่ 4 ส้มจุกเรียนรู้ประเพณีไทย 

                              เรื่องที่ 5 คนไทยมาจากไหน  

                              เรื่องที่ 6 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

                              เรื่องที่ 7 สองมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา 

                              เรื่องที่ 8 เกมตามหาขุมทรัพย์ 

                    ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)

                              เรื่องที่ 1 วันสำคัญทางศาสนาน่าสนใจ 

                              เรื่องที่ 2 นายสุมนมาลาการ 

                              เรื่องที่ 3 ไข่ตุ๋นกับการเลือกตั้ง 

                              เรื่องที่ 4 บุคคลนั้นสำคัญแค่ไหน

                              เรื่องที่ 5 หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

                              เรื่องที่ 6 ตั๊กแตนผจญภัย 

                              เรื่องที่ 7 พระเวสสันดร  

***********

1.ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
  
  

   - 
 
พุทธประวัติ
 
                    
 
             
                                             
  
  
        พระพุทธศาสนา  ม.6
  - 
 
นิทานชาดก       
         

2. สาระหน้าที่พลเมือง
+หน้าที่พลเมืองฯ          
       
3. สาระเศรษฐศาสตร์

4.สาระภูมิศาสตร์

5. สาระประวัติศาสตร์

                  
Comments