2555

ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2555

> กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1. นางสาวจันทิมพร  ชมทอง และ นายณรงค์ สิงห์สนั่น เหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพม.25
2. นางสาวสุภัทรา อาจปักษา และนายปรีดา  เคนคำภา  เหรียญเงิน การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพม.25
3. นางสาวขวัญชีวา  โนนโพธิ์  เหรียญเงิน การแข่งขันประกวดเล่านินทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพมง25
4. นายนฤมล  สิงมะม้อ  เหรียญเงิน การแข่งขันประกวดเล่านิทานคูณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สพม.25

> กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. นายทักษ์ดนัย  บำรุงถิ่น  เหรียญทองแดง (ชนะเลิศตัวแทน สพม.25) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพม.25 และ เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. นางสาวพัชริญา ศรีหัวทน 

> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1.นางสาวจิดาภา  ศรเหม  เหรียญทองแดง(ชนะเลิศตัวแทนเขต)การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพม.25 

Comments