บุคลากร

บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
ปีการศึกษา 2558

นายสมเกียรติ หาแก้ว
นายสมเกียรติ  หาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
  >>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
     
นางอาทร เวียงนนท์

   >>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

     นายนิวัฒนา จำลอง         นายวสันต์ มั่นใจ

  >>กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  
  
นางประทุมมา มั่นใจ         นางสาวจิรภา ดู่ำดำ            นายอนันต์ เวียงภักดี  
 
นายพิชัย  ยิงป่า
  
>>
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
นางตุรกี สมสา

  >>กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นายประสิทธิ์  ริมทาง

 >>กลุ่มสารระการเรียนรู้ศิลปะ  

     นางพิมผกา  บุระคำ

  >>กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี            
           
           น.ส.ทัตินา อินทิแสน     นางกนกรัตน์ ใจซื่อ      น.ส.ภัทราพร  นาสูงชน   นายอภิชาติ วุฒิพันธ์   

>>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   
                                        นางวรรณา บริบูรณ์     นางจินตนา หาแก้ว    นายอภิมุข บุญพา

>>ลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง)
      
       
นายประวิทย์   ประดับคำ

 >>ครูพี่เลี้ยง
  นายจิตติศักดิ์  ยุทธสนอง

 >>แม่บ้าน