เฉลยปัญหาประจำเดือน

เฉลยการตอบปัญหาชิงรางวัล
ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2554 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
1.ประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมอาเซียน(ASEAN) ได้แก่ประเทศใดบ้าง * 
ตอบ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และ สิงคโปร์ 

2. "อสาธุง สาธุนา ชิเน" พุทธศาสนสุภาษิตคำนี้ หมายความว่าอย่างไร * 
ตอบ พึงชนะความไม่ดี ด้วยความดีของตน 

.3 .กีฬาซีเกมส์ 2011 ที่อินโดนีเซียมีการชิงชัยกีฬากี่ชนิด
      และครั้งต่อไปจะจัดแข่งขันที่ประเทศใด * 
ตอบ 44 ชนิดกีฬา ครั้งต่อไปจัดที่ประเทศเมียนมาร์ หรือ พม่า 

4. กษัตริย์ที่ครองราชย์สมบัติองค์สุดท้ายในสมัยอยุธยาคือใคร ราชวงศ์ใด * 
ตอบ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ ( หรือ พระเจ้าเอกทัศน์, ขุนหลวงขี้เรื้อน) 
ราชวงศ์บ้านพลูหลวง 

5. การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ ตามเกณฑ์ของนักประวัติศาสตร์ แบ่งออกเป็นสองยุคใหญ่คือ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และ ยุคประวัติศาสตร์ ใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์ * 
ตอบ เมื่อพบหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรจึงถือว่าเริ่มยุคประวัติศาสตร์ หรือ เมื่อมีการประดิษฐ์ตัวอักษร นำมาบันทึกเรื่องราว 

6. สโตนเฮนจ์ ( The Stonehenge ) Wiltshire, England ) จัดอยู่ในยุคสมัยใด * 
 ตอบ ยุคหินใหม่ 

7. อะไรเอ๋ย เมื่อจะใช้เอาไปทอด เมื่อจะทอดเอาไปทิ้ง * 
 ตอบ สมอเรือ 

8. โรคเอดส์ถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศใด เมื่อ พ.ศ.ใด * 
 ตอบ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ.2524 

9. อาเซียนบวกหก ได้แก่ประเทศใดบ้าง * 
ตอบ ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ + ประเทศคู่เจรจา อีก 6 ประเทศ 
รวม 16 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา บรูไน จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น  อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

10. สถานที่ใดในประเทศไทย ที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนที่อื่นในวันที่ 1 มกราคม 2553 * 
ตอบ บ้านตาบา อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

++++++++++++++ 
รายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล 

1. นายวัชระ โยกมา ม.6/1 
2. นางสาวสุทธินี จันทจร ม.6/1 
*ติดต่อขอรับรางวัลที่ครูตุรกี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
..................
ครูตุรกี สมสา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

Comments