Elearning OBECLMS

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

    ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                                เรื่องที่ 1 เด็กไทยยุคใหม่หัวใจรักการอ่าน 

                                เรื่องที่ 2 สื่อสารผ่านราชาศัพท์ 

                                เรื่องที่ 3 ชวนน้องเขียนกลอน 

   ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)

                                เรื่องที่ 1 ตามรอยพระมัทรี 

                                เรื่องที่ 2 สนุกกับเกมคำ 

                                เรื่องที่ 3 มหาชาติ สมบัติชาติ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                   เรื่องที่ 1 พระอัญญาโกณทัญญะ 

                   เรื่องที่ 2 มหัศจรรย์วัฒนธรรม 

                   เรื่องที่ 3 ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

                   เรื่องที่ 4 ส้มจุกเรียนรู้ประเพณีไทย 

                   เรื่องที่ 5 คนไทยมาจากไหน  

                   เรื่องที่ 6 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

                   เรื่องที่ 7 สองมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา 

                   เรื่องที่ 8 เกมตามหาขุมทรัพย์ 

 ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)

                              เรื่องที่ 1 วันสำคัญทางศาสนาน่าสนใจ 

                              เรื่องที่ 2 นายสุมนมาลาการ 

                              เรื่องที่ 3 ไข่ตุ๋นกับการเลือกตั้ง 

                              เรื่องที่ 4 บุคคลนั้นสำคัญแค่ไหน

                              เรื่องที่ 5 หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

                              เรื่องที่ 6 ตั๊กแตนผจญภัย 

                              เรื่องที่ 7 พระเวสสันดร  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                              เรื่องที่ 1 พันธุกรรม 

                              เรื่องที่ 2 ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร

                              เรื่องที่ 3 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)    

                       เรื่องที่ 1 ระบบประสาทรอบนอก 

                       เรื่องที่ 2 ระบบสมอง 

                       เรื่องที่ 3 เธอใช่มั๊ยคือสมบัติของธาตุ 

                       เรื่องที่ 4 มารู้จักสมดุลเคมีกันดีมั้ย 

                       เรื่องที่ 5 การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ 

                       เรื่องที่ 6 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

                       เรื่องที่ 7 ซากดึกดำบรรพ์ 

                       เรื่องที่ 8 แผ่นดินไหว 

                       เรื่องที่ 9 โมเมนตัมและการชนของวัตถุ 

                   เรื่องที่ 10 ร่างกายของพืชเป็นอย่างไร 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

   ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                              เรื่องที่ 1 พระอัญญาโกณทัญญะ 

                              เรื่องที่ 2 มหัศจรรย์วัฒนธรรม 

                              เรื่องที่ 3 ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

                              เรื่องที่ 4 ส้มจุกเรียนรู้ประเพณีไทย 

                              เรื่องที่ 5 คนไทยมาจากไหน  

                              เรื่องที่ 6 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

                              เรื่องที่ 7 สองมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา 

                              เรื่องที่ 8 เกมตามหาขุมทรัพย์ 

   ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)

                              เรื่องที่ 1 วันสำคัญทางศาสนาน่าสนใจ 

                              เรื่องที่ 2 นายสุมนมาลาการ 

                              เรื่องที่ 3 ไข่ตุ๋นกับการเลือกตั้ง 

                              เรื่องที่ 4 บุคคลนั้นสำคัญแค่ไหน

                              เรื่องที่ 5 หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

                              เรื่องที่ 6 ตั๊กแตนผจญภัย 

                              เรื่องที่ 7 พระเวสสันดร  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

   ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                     เรื่องที่ 1 มหันตภัยร้าย 

                     เรื่องที่ 2 มุมเสี่ยงวัยใส 

                     เรื่องที่ 3 ภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพ 

   ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)

                     เรื่องที่ 1 บอลมหัศจรรย์

                     เรื่องที่ 2 พลังแห่งชีวิต 

                     เรื่องที่ 3 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                              เรื่องที่ 1 Art Action

                              ตอนที่ 1

                              ตอนที่ 2

                              ตอนที่ 3

                              ตอนที่ 4

                              ตอนที่ 5

                              ตอนที่ 6     

                              เรื่องที่ 2 โขนแสนสนุก                                     

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)

                              เรื่องที่ 1 ศิลปะแห่งความประทับใจ 

                              เรื่องที่ 2 วงดนตรี 

                              เรื่องที่ 3 ดนตรี 4 ภาคมหาสนุก 

                              เรื่องที่ 4 เพลงพระราชนิพนธ์

                              เรื่องที่ 5 มหัศจรรย์นาฏศิลป์ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโยลี

   ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)

                   เรื่องที่ 1 นกน้อยในสวนมะพร้าว   

   ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)

                   เรื่องที่ 1 ล้ำค่าสมุนไพรสารพัดประโยชน์ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้อังกฤษ

   ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)

                              เรื่องที่ 1 Greeting 

                              เรื่องที่ 2 Family : family tree, relative 

                              เรื่องที่ 3 The Weather 

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)

                              เรื่องที่ 1 Advertising            

                              เรื่องที่ 2 Health 

                              เรื่องที่ 3 Daily Life 

ที่มา :  http://110.164.70.68/obeclms/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=29&namemenu=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8