ห้องเรียนออนไลน์สังคมศึกษา ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา ส 21103 สังคมศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   
+สาระเศรษฐศาสตร์

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ส 3.1    ม.1/1 อธิบายความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์    

  • แบบทดสอบออนไลน์หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  พฤติกรรมการบริโภค
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ส 3.1    ม.1/2 วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสังคม ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจ ของชุมชนและประเทศ
ส 3.2    ม.1/3 ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน
            ม.1/4 อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

+สาระภูมิศาสตร์
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
         
 ม.1/2 อธิบายพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด และลองจิจูด) เส้นแบ่งเวลา และเปรียบเทียบ วันเวลาของโลก

  • แบบทดสอบออนไลน์หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปเอเชีย   
 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนที่และ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ม.1/1 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดำเนิน ชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      ม.1/1 สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีป ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ม.1/2 วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อทำเลที่ตั้งของ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชีย
Comments