ห้องเรียนออนไลน์ ส 21101 สังคมศึกษา ม.1 ภาครียนที่ 1

ส 21101 สังคมศึกษา
ส 21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระศาสนาฯ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูผู้สอน นางตุรกี สมสา  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

คำอธิบายรายวิชา

วิชา ส 21101 รายวิชา สังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 1.5 หน่วยกิต เวลา 60 ชั่วโมง 

        ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พุทธคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 การบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน จริยวัตรของสาวก ประวัติและความสำคัญในวันสำคัญทางศาสนา วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงบำเพ็ญทุกรกิริยา ข้อคิดจากประวัติพุทธสาวก ชาดก เรื่องเล่า และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ความจำเป็นที่ต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นการกระทำของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตจากข้อคิด ประวัติสาวก ชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญา ด้วยอานาปานสติ ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกที่ตนนับถือ ต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างเหมาะสม ศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก กฎหมายการศึกษา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายลิขสิทธิ์ ศึกษาวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน วิเคราะห์ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน วิเคราะห์บทบาทการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและปฏิบัติตนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

        โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล การอภิปราย และการวิเคราะห์

        เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก รับผิดชอบ ในการเป็นพลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มาตรฐาน ส 1.1 ตัวชี้วัด ส 1.1 ม.1/1 ส 1.1 ม.1/2 ส 1.1 ม.1/3 ส1.1 ม.1/4 ส1.1 ม.1/5
ส 1.1 ม.1/6 ส 1.1 ม.1/7 ส 1.1 ม.1/8 ส1.1 ม.1/9 ส1.1 ม.1/10 ส1.1 ม.1/11
มาตรฐาน ส 1.2 ตัวชี้วัด ส 1.2 ม.1/1 ส 1.2 ม.1/2 ส 1.2 ม.1/3 ส1.2 ม.1/4 ส1.2 ม.1/5
มาตรฐาน ส 2.1 ตัวชี้วัด ส 2.1 ม.1/1 ส 2.1 ม.1/2 ส 2.1 ม.1/3 ส 2.1 ม.1/4
ส 2.2 ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.1/1 ส 2.2 ม.1/2 ส 2.2 ม.1/3
รวม 23 ตัวชี้วัด

 แบบทดสอบออนไลน์ประจำบทเรียน

  • สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
พุทธศาสนสุภาษิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ศาสนสัมพันธ์
Comments