ห้องเรียนออนไลน์ ส 23101 สังคมศึกษา ม.3 ภาครียนที่ 1

ส 23101 สังคมศึกษา
แบบทดสอบออนไลน์ ส 21101 สังคมศึกษา (สาระศาสนาฯ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูผู้สอน นางตุรกี สมสา  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
---------------------
  • สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  ศาสนากับการอยู่ร่วมกันในประเทศไทย
Comments