ห้องเรียนออนไลน์ ส 23101 สังคมศึกษา ม.3 ภาครียนที่ 1

ส 23101 สังคมศึกษา
แบบทดสอบออนไลน์ ส 23101 สังคมศึกษา (สาระศาสนาฯ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้สอน นางตุรกี สมสา  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
---------------------

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา สังคมศึกษา  รหัส ส 23101 ภาคเรียนที่ 1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
จำนวน 0.5 หน่วยกิต       เวลา 60 ชั่วโมง    
            
            ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ข้อคิดและแบบอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก และ ศาสนิกชนตัวอย่าง ความแตกต่างและยอมรับวิธีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์ อารยธรรม และความสงบสุขแก่โลก ศึกษา วิเคราะห์ สังฆคุณและข้อธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรม ของศาสนาที่ตนนับถือ การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม วันสำคัญทางศาสนา การสวดมนต์ การบริหารจิตเจริญปัญญาด้วยอาณาปานสติหรือตามแนวของศาสนาที่ตนนับถือ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ธำรงรักษาศาสนาและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล เป็นศาสนิกชนที่ดี วิเคราะห์ พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการคือการคิดแบบอริยสัจ วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยหรือพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือศึกษา วิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมประเทศชาติ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะของพลเมืองดีกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ความแตกต่างของการกระทำผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง ระบบการเมืองการปกครองแบบต่างๆที่ใช้ในยุคปัจจุบัน เปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครองของไทย กับประเทศอื่นๆ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปัญหาการเมืองไทย การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง วิเคราะห์การประสานร่วมมือการตรวจสอบถ่วงดุลตามรัฐธรรมนูญ และปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญปฏิบัติตนตามหลักสิทธิมนุษยชน การร่วมมือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม เสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศและสังคมโลก

             โดยการใช้กระบวนอุปมาอุปไมย แบบปุจฉาวิสัชนา แบบอริยสัจ 4 แบบธรรมสากัจฉา แบบสืบสวนสอบสวน แบบไตรสิกขา แบบเบญจขันต์ แบบสร้างศรัทธา แบบโยนิโสมนสิการ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล การนำเสนอ อภิปราย และการวิเคราะห์

              เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่น และหลักพุทธรรมอย่างถูกต้อง เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัย เกิดศรัทธาและสำนึกในความสำคัญของพระพุทธศาสนา ที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลก สามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรม หน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่เหมาะสม ธำรงรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสันติสุขในสังคมไทย และ สังคมโลก


มาตรฐาน ส 1.1 ตัวชี้วัดที่ 1-10
มาตรฐาน ส 1.2 ตัวชี้วัดที่ 1-7
มาตรฐาน ส 2.1 ตัวชี้วัดที่ 1-5
มาตรฐาน ส 2.2 ตัวชี้วัดที่ 1-4
รวม 26 ตัวชี้วัด

 แบบทดสอบออนไลน์ประจำบทเรียน

 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  ศาสนากับการอยู่ร่วมกันในประเทศไทย
Comments