กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ห้องเรียนE Learning OBECLMS ของ สพฐ.

                  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)

                              เรื่องที่ 1 นกน้อยในสวนมะพร้าว   

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)

                              เรื่องที่ 1 ล้ำค่าสมุนไพรสารพัดประโยชน์ 

Comments