กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ห้องเรียนE Learning OBECLMS ของ สพฐ. 

                  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                              เรื่องที่ 1 สนุกกับการบวกจำนวนเต็ม

                              เรื่องที่ 2 การบวกจำนวนเต็ม

                              เรื่องที่ 3 สนุกคิดพิชิตการลบ 

                              เรื่องที่ 4 ทฤษฎีปีทาโกรัสและบทกลับ 

                              เรื่องที่ 5 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น 

                              เรื่องที่ 6 คู่อันดับและกราฟ

                              เรื่องที่ 7 สนุกคิดพิชิตการคูณ 

                              เรื่องที่ 8 สนุกคิดพิชิตการหาร 

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.4)

                              เรื่องที่ 1 เรขาคณิตวิเคราะห์

Comments