กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ห้องเรียนE Learning OBECLMS ของ สพฐ. 

                  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)

                              เรื่องที่ 1 Greeting 

                              เรื่องที่ 2 Family : family tree, relative 

                              เรื่องที่ 3 The Weather 

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)

                              เรื่องที่ 1 Advertising            

                              เรื่องที่ 2 Health 

                              เรื่องที่ 3 Daily Life 

Comments