กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ห้องเรียนE Learning OBECLMS ของ สพฐ. 

                  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                              เรื่องที่ 1 Art Action

                                       ตอนที่ 1

                                       ตอนที่ 2

                                       ตอนที่ 3

                                       ตอนที่ 4

                                       ตอนที่ 5

                                       ตอนที่ 6     

                              เรื่องที่ 2 โขนแสนสนุก                                     

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)

                              เรื่องที่ 1 ศิลปะแห่งความประทับใจ 

                              เรื่องที่ 2 วงดนตรี 

                              เรื่องที่ 3 ดนตรี 4 ภาคมหาสนุก 

                              เรื่องที่ 4 เพลงพระราชนิพนธ์

                              เรื่องที่ 5 มหัศจรรย์นาฏศิลป์ 

Comments