กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

ห้องเรียนE Learning OBECLMS ของ สพฐ. 


                  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                              เรื่องที่ 1 มหันตภัยร้าย 

                              เรื่องที่ 2 มุมเสี่ยงวัยใส 

                              เรื่องที่ 3 ภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพ 

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)

                              เรื่องที่ 1 บอลมหัศจรรย์

                              เรื่องที่ 2 พลังแห่งชีวิต 

                              เรื่องที่ 3 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

Comments