กรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม


ปีการศึกษา 2557-ปัจจุบัน

ที่

ชื่อ สกุล

ที่มา

ตำแหน่ง

1

นายบุญเพ็ง  พลดงนอก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

2

พระครูสิริภัทรสาร

ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

3

นางพิกุล  อามาตย์

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

4

นางเพลินจิตร  หนองนา

ผู้แทนองค์การชุมชน

กรรมการ

5

นายประทีป  เกาะยุทธ

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

6

นางกาญจนา  บุญสอน

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

7

นายสม  สุวรรณสี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

8

นางจินตนา  หาแก้ว

ผู้แทนครู

กรรมการ

9

นายสมเกียรติ  หาแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ


ปีการศึกษา 2556-2557

ลำดับที่  ชื่อ สกุลที่มา  ตำแหน่ง
 1นายสนิท ช่วยนา ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ  
 2พระครูประทีป สารสุนทร ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
 3พระครูสิริภัทรสาร  ผู้แทนองค์กรศาสนา  กรรมการ 
นายล้วน ดีพรม   ผู้แทนองค์การชุมชน    กรรมการ
นางเพลินจิตร หนองนา  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ
นางจินตนา หาแก้ว  ผู้แทนครู  กรรมการ
นางกาญจนา บุญสอน    ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ
นายบุญเลิศ แพงพุย    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ
นายบุญเพ็ง ช่วยนา ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
 10นายสมถวิล คำโส    ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11 นายอุบล แข็งขยัน    ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12 นายคำดี ไชยรัตน์       ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13 นายสัน ดาน้ำคำ     ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14 นายประทีป เกาะยุทธ   ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15 นายจำเนียร วงศ์ก้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการและเลขาฯ