March KLW มาร์ช ก.ล.ว.

มาร์ช ก้านเหลืองวิทยาคม
March Kanluangwittayakom school

MARCH KLW มาร์ช กลว[Thai lyrics and English lyrics]
  • เนื้อเพลง
ก้านเหลืองประเทืองเรืองรอง
เราผองร่วมรักสมัครสมาน
สนามม้าก่อนเก่านี้มีมานาน
แรงประสานร่วมใจจึงได้มา


มกราสองห้าปีสามสี่
คือดิถีที่ให้ได้ศึกษา
พร้อมเพรียงกันมุ่งมั่นในวิชา
อีกกีฬาชูเชิดประเสริฐจริง


ก.ล.ว.คือนามย่อชาวก้านเหลือง
แสนฟูเฟื่องเลื่องลือระบือยิ่ง
ทั้งหญิงชายน้องพี่รักกันจริง
ไม่ทอดทิ้งคืนวันผันผ่านไป


รอบรั้วเราสะเดาหวานบานสะพรั่ง
แมกไม้ยังทอดกิ่งก้านบานไสว
เหมือนดั่งท่องเที่ยวในนภาลัย
ใครได้ไปเยี่ยมเยือนไม่เลือนจำ


  • English lyrics.

Kan luang pra thueang  rueang rong

Rao phong ruam rak sa mak sa man

Sa nam ma kon kao ni  mi  ma  nan

Raeng  pra  san  ruam  chai  chueng  dai  ma


Ma ka ra  song  ha  pi  sam  si

Khue  di thi thee  hai dai suek sa

Phrom  phriang kan  mung  man  nai  wi  cha

Ik ki ra  chu  choed  phra  soed  jing


Ko. Ro. Wo. khue nam yo chaw kan luang

Saen fu fueang lueang lue ra bue ying

Thang ying chaiy nong phee rak kan ching

Mai thod thing khuen wan phun phan phai


Rob rua rao sa dao wan ban sa phang

Maek mai yang thod king kan ban sa wai

Muan dang thong  thiaw nai na pha  lai

Kai dai pai yiam yuean mai luean jamcomments

Comments