ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2558) 

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

10

15

25

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

17

9

26

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

17

16

33

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

19

16

35

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

13

14

27

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

16

20

36

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

9

18

27

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

15

10

25

รวม

116

118

234

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2557)  
 ชั้นชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 18
16
34
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 201636
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1131427
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1121022
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2111223
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 101929
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  161026
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1191837
รวม   119115234

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2556)
 ชั้นชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 11
12
23
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  81421
มัธยมศึกษาปีที่ 2/215720
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1141832
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 485199
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 231841
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  72532
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 171027
รวม   111111222

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2555)  
 ชั้นชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 26
21 
47
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  1518 33
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 151429 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/219928
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 231841 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 72532 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2  181028
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1  1820 38
รวม   140136276

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2554 (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2554)
 ชั้นชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 17
18 
35 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  1614 30
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 20 29 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11714 31 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 2012 32 
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 26 32 
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2  2113 34 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1  2020 40 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1   1122 33 
รวม 
148 148 296

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2553 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2553) 
 ชั้นชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่1/1 16 13 29 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  23 730 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/117 18 35 
มัธยมศึกษาปีที่ 2/222 14 36 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/111 27 38 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/216 20 36 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/321 13 34 
มัธยมศึกษาปีที่ 4/124 21 45 
มัธยมศึกษาปีที่ 5/112 23 35 
มัธยมศึกษาปีที่ 6/112 23 35 
 รวม 176176 352