งานบุคคล

งานบุคลากร มีหน้าที่

(1) แนะนำ เผยแพรและดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ
(2) จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
(3) จัดทำแผนดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
(4) ควบคุมจัดทำสถิติและรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติการราชการและการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรย์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลาในสถานศึกษา
(6) ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่างๆ
(7) ดำเนิการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
(8) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั่งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(9) ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(10)เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(11)ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารงาน

 

โครงการ

ดาวโหลดเอกสารพัฒนาครูด้วยระบบe-training

Comments