นโยบายการบริหารจัดการการศึกษา

1.นโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบสอง

1.1 ด้านคุณภาพครู ดำเนินการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ รอบรู้ และสามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างแก่ผู้เรียนในด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน บรรจุในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของโรงเรียน เช่น

ก. โครงการยกระดับคุณภาพครูผู้สอนเกี่ยวกับความรู้ด้านสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หรือ ICT โดยมีเป้าหมายว่า ครูผู้สอนในโรงเรียน ทุกคนมีความรู้ด้าน ICT และสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียน การสอนได้

ข. จัดทำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูผู้สอนทุกคนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมทบทวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาอิงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค. การส่งเสริมความเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรมของครูผู้สอน เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ ครูผู้ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ครูในดวงใจของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน

ง. โครงการสร้างขวัญและกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา การทำงานจะสำเร็จได้ขวัญและกำลังใจต้องมาก่อนเช่น กิจกรรมเลี้ยงรับเลี้ยงส่งครูย้ายเข้าและย้ายออก กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมเยี่ยมบ้านครู กิจกรรมทัศนศึกษา

1.2 ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบใน
โรงเรียน เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต หรือสื่อเพื่อการเรียนการสอน ภายในห้องเรียน ห้องสมุด โรงเรียนอาหาร เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนและจัดทำและสร้างห้องสมุดโรงเรียนที่ทันสมัยและพร้อมต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

1.3 ด้านโอกาสทางการศึกษา ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับรูปแบบการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และจัดตั้งคณะทำงานเพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในชุมชนที่ขาดโอกาส ได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียน โดยการออกแนะแนวให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในชุมชนเป็นประจำ

1.4 ด้านการมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือ สร้างความตระหนักให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในชุมชน ( Steak Holder ) ในการมีส่วนร่วมหรือบทบาทการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น รวมทั้งการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของชุมชน เช่น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประจำ อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อการวางแผนพัฒนาโรงเรียน การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกัน

2.นโยบาย 5 รั้วป้องกันภัยยาเสพติด

1.รั้วโรงเรียน
ก. สร้างความตระหนักเรื่องพิษภัยของสิ่งเสพติดให้แก่นักเรียน เช่น จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้ายยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเพื่อให้นักเรียนได้มีความตระหนักในพิษภัยจากยาเสพติด

ข. ดำเนินการโรงเรียนสีขาว ปลอดจากสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น การรณรงค์งดการดื่มสุราในโรงเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 และการห้าม หรืองดสูบบุหรี่ในโรงเรียน

2.รั้วชุมชน ดำเนินการสร้างความตระหนักด้านพิษภัยยาเสพติดให้แก่ชุมชน เช่น การแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้ความรู้ด้านภัยยาเสพติดให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน หรือชาวบ้านในชุมชน

3. นโยบาย 3 D

3.1 การสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในด้านประชาธิปไตย (Democracy) เช่น การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตนในฐานะเมืองของชาติที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีความตระหนักถึงผลกระทบจากการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งต่างๆ

3.2 การสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) เช่น ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นผู้ที่มีน้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อนและครูในการทำงานร่วมกัน ให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนทั่วไป

3.3 การสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free) เช่น จัดทำโครงการโรงเรียนต้านยาเสพติด โครงการทูบีนัมเบอร์วัน