ผลงานโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน
    ผลจากการร่วมมือกับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาของโรงเรียน ส่งผลต่อผลสำเร็จของโรงเรียน   ดังนี้ 
1)ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเหรียญทอง จากสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2551
2)ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ จากเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต3
โรงเรียนมีทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนทุกปี
3)โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ  ปีการศึกษา 2552 ตามโครงการ sp2  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 
4)ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ปีการศึกษา 2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
5)ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปีการศึกษา 2554
6) ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็น โรงเรียนดีศรีตำบล ปีการศึกษา 2556
7. โล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2557 กระทรวงศึกษาธิการ
8. โล่เกียรติคุณ เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ดีเด่น อันดับที่ 1ขนาดเล็ก ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
9. เกียรติบัตรรางวัล การดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2558 จากศูนย์แนะแนว เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
10. เกียรติบัตรรางวัล สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 หรือ สถานศึกษาพอเพียง 2558 กระทรวงศึกษาธิการ
11. เกียรติบัตร รางวัล ชนะเลิศ สถานศึกษาดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
12. เกียรติบัตร รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เหรียญเงิน สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559กระทรวงศึกษาธิการ
13. โล่เชิดชูเกียรติ รางวัล สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ดีเด่น ประจำปี 2559 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
14. เกียรติบัตร รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2559
15. โล่เชิดชูเกียรติ รางวัลระดับดีเยี่ยม โรงเรียนสะอาด โครงการโรงเรียนสะอาดคนในชาติมีสุข จังหวัดขอนแก่น ระยะที่2 ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
16. เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล
17. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ O-NET เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
18. ปีการศึกษา 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 100
19. ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต25 จังหวัดขอนแก่น ได้ 15 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง อยู่ในลำดับที่ 27 และ ชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 รายการ ผลการแข่งขัน ได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง


Comments