ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
1) นางสาวอารีรัตน์ สิทธิทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง   กิจกรรมการแต่งคำ
ประพันธ์ ช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปี 2550 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

2) เด็กหญิงนุชจรินทร์ แสงจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปี 2550 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

3) เด็กหญิงสุวิมล จันทร์ทัง ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแข่งคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปี 2550  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

4) เด็กหญิงโสภิดา นาไพรวัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ ช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปี 2550   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

5) นายพิจิตร ท้าวมะตรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมประกวดเพลง 
ไทยสากล ช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปี 2550 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

6) เด็กหญิงสุภารัตน์ คำแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้ทั่วไป/ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยจากวัสดุท้องถิ่น ช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปี 2550 ระดับจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5

7) เด็กหญิงภัทราพร นิทัศ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้ทั่วไป/ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยจากวัสดุท้องถิ่น ช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปี 2550 ระดับจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5

8) เด็กชายจักรกฤษณ์ นิระพัด ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้ทั่วไป/ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยจากวัสดุท้องถิ่น ช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปี 2550 ระดับจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5

9) เด็กหญิงกรกนก คงมา ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2551 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

10) เด็กหญิงนลิสา ชาวสวน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2551 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

11) นางสาวอมร ทุมคำ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันการเขียนHome Page โปรแกรม Html ช่วงชั้นที่ 4 ประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2551 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

12) นางสาวศิริพร ชุมทาง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขันการเขียนHome Page โปรแกรม Html ช่วงชั้นที่ 4 ประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2551 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

13) นางสาวอัญธิภา หนองนา ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการสืบค้นข้อมูล ช่วงชั้นที่ 4 ประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2551  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

14) นางสาวทัศนีย์ วรรณสีสุข ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการสืบค้นข้อมูล ช่วงชั้นที่ 4 ประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2551 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

15) โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปีการศึกษา 2552 ของ อธิบดีกรมอนามัย

16) เด็กหญิงกนกวรรณ งานไว ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.2) ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2552 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

17) เด็กหญิงเมลินทร์ จรรยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมวาดภาพวรรณคดี ช่วงชั้นที่ 3 ในวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2552 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

18) เด็กหญิงสุวิมล ตะบุปผา ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1) ในวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2552 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

19) เด็กชายจักรกฤษณ์ นิระพัด ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมการออกแบบตัวอักษรไทยเพื่องานศิลปะ ช่วงชั้นที่ 3 ในวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2552 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

20) นางสาววริศรา ริสี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมการเขียนบทร้อยกรอง ช่วงชั้นที่ 4 ในวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2552 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

21) นางสาวรัตนาภรณ์ แสนอยู่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมการเขียนเรียงความ ช่วงชั้นที่ 4 ในวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2552 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

22) นายอรรถพล หวานทรัพย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมการอ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ ช่วงชั้นที่ 4 ในวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2552 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

23) เด็กหญิงโสภิดา นาไพรวัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2552 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

24) นางสาวสุวิมล จันทร์ทัง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกิจกรรมการวาดภาพวรรณคดี ช่วงชั้นที่ 4 ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2552 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

25) เด็กหญิงอินทุอร มะลาเหลือง ได้รับรางวัลเหรียญทอง   การแข่งขันกิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพตามจินตนาการที่เกิดจากการพัง ช่วงชั้นที่ 3 ในวันภาษาไทยแห่งชาติ   ปีการศึกษา 2552 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

26) นางสาวนลิสา ชาวสวน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552 Khon kaen excellence fair 2009 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

27) นางสาวมลนพา พลไธสง ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552 Khon kaen excellence fair 2009 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

28) นางสาวอนันตรา แสงจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552 Khon kaen excellence fair 2009 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

ผลการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย  เนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  

ปีการศึกษา  2553

ของนักเรียนโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

กิจกรรม

ชื่อ-สกุล

ระดับชั้น

รางวัลที่ได้รับ

การคัดลายมือ

เด็กหญิงชนนิกานต์   เมืองเหนือ

ม.1/1

เหรียญเงิน

 

เด็กหญิงสุวิมล    ตะบุปผา

ม.2/1

เหรียญเงิน

 

นางสาวกนกวรรณ  งานไว

ม.3/1

เหรียญทอง

การอ่านร้อยกรอง

เด็กหญิงพิมพ์นภา  วงษ์คำหาร

ม.2/1

เหรียญทอง

การอ่านร้อยแก้ว

 

 

 

อ่านเดี่ยว

นางสาวธิติมา      กาทำมา

ม.3/1

เหรียญทอง

อ่านคู่

นางสาวพรรณราย     พิมจอหอ

ม.3/1

เหรียญทอง

 

นางสาวอินทุอร      มลาเหลือง

ม.3/1

เหรียญทอง

อ่านทีม

นางสาวจันทิมพร   ชมทอง

ม.3/1

เหรียญทอง

 

นางสาวนันทิชา     แสนคูณะ

ม.3/1

เหรียญทอง

 

นางสาวนุชวรา   สัตยาคุณ

ม.3/1

เหรียญทอง

 

นางสาวรัชดาวัลย์   บุญทวีจันทร์

ม.3/1

เหรียญทอง

อ่านเดี่ยว  ม.ปลาย

นายวัชระ    โยกมา

ม.5/1

เหรียญทอง

 

 

Comments