ผลงานครู

ผลงานครู โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
ปี 2556
1) นายนิวัฒนา  จำลอง  2) นางวรรณา บริบุูรณ์  3) นางสาวสุภาพร วงเวียง 
ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี
2) นางตุรกี สมสา พัฒนาตนเอง โดยได้เลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ปี 2555
1)  นางสาวจิรภา  ดู่ดำ  และ นางจินตนา  หาแก้ว  ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี
2)  นางสาวภัทราพร  นาสูงชน พัฒนาตนเองโดยได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

ปี 2554
1) นางกนกรัตน์ ใจซื่อ นางตุรกี สมสา และนางสาวทัตินา อินทิแสน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

2) นางกนกรัตน์ ใจซื่อ พัฒนาตนเองโดยได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

3) นางสาวสุพรรษา แถวโนนงิ้ว พัฒนาตนเองโดยได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนายนิวัฒนา จำลอง พัฒนาตนเองโดยได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

4) นางจินตนา หาแก้ว ได้รับรางวัลครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ระดับท้องถิ่น  

ปี2550-2553

1) นายประเสริฐ อำพล ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการดีเด่น ปีการศึกษา 2551 – 2553 ของอำเภอแวงน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

2) ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายในโรงเรียนทุกคน

3) นางสุจิตรา แพไธสงค์ ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ขอนแก่นเขต 3 ประจำปี 2550

4) นางสาวทัตินา อินทิแสน ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจำปี 2550

5) นางจินตนา หาแก้ว ได้รับรางวัลครูภาษาต่างประเทศดีเด่น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจำปี 2551

5) นางอาทร เวียงนนท์ ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจำปี 2551- 2553

6) นายอภิชาติ วุฒิพันธ์ ได้รับรางวัลพนักงานราชการดีเด่น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจำปี 2551

7) นางสาวจีรภา ดู่ดำ ได้รับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศษสนา และวัฒนธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2553

8) นางสาวทัตินา อินทิแสน ได้รับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2553

       

Comments