ผลงานนักเรียน 2554

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

 จังหวัดขอนแก่น  ปีการศึกษา 2554

ของนักเรียนโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

กิจกรรม

ชื่อ-สกุล

ระดับชั้น

รางวัลที่ได้รับ

·กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หนังสือเล่มเล็ก

เด็กหญิงกุสุมา  บัวจันทร์เด็กหญิงจิดาภา   ศรเหม

นางสาววรดา   พิมพ์สิม   

ม.1-3

เหรียญทองแดง

 หนังสือเล่มเล็ก

นางสาวธิติมา  กาทำมา

นางสาวจิราพัชร  กาทำมา

นางสาวกชกร   มะลาเหลือง

ม.4-6

เหรียญเงิน

 สุนทรพจน์ ประเภท  

นายธีระพงษ์  โสรส

ม.4-6

เหรียญทอง

·กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง

เด็กหญิงโสรดา  นาไพรวัน

เด็กหญิงจุฑามาศ  คำโส

เด็กหญิงปานตะวัน  เดชสงฆ์

ม.1-3

เหรียญทองแดง

·กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

เล่านิทานคุณธรรม

เด็กหญิงขวัญชีวา โนนโพธิ์

ม.1-3

เหรียญเงิน

มารยาทไทย

เด็กหญิงสุภัทรา  อาจปักษา

เด็กชายปรีดา  เคนคำภา

ม.1-3

เหรียญทอง

นางสาวจันทิมพร  ชมทอง

นายณรงค์  สีสนั่น

ม.4-6

เหรียญทอง

ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

เด็กหญิงฐิติพร   ศรีบูลา

เด็กหญิงทับทิม  พลยุทธิ์

ม.1-3

เหรียญทองแดง

·กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ

นางสาวจิตลดา   ประดับคำ

นางสาวมะลิศา   ตานะน้อย

นายวัชระ   โยกมา

ม.4-6

เหรียญทอง

การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์

เด็กหญิงปิยะฉัตร  เพียรทะนี

เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญสอน

ม.1-3

เหรียญเงิน

แบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

นายนฤมล สิงห์มะม่อ

นางสาวสุวิมล  ตะบุบผา

ม.1-3

เหรียญเงิน

·นักเรียนพิเศษเรียนร่วม

มารยาทไทย

เด็กชายอภิวัฒน์ จิตสุวรรณ

เด็กหญิงเพ็ญประภา แสงจันทร์

ม.1-3

เหรียญทอง

การจัดสวนถาด แบบแห้ง

เด็กชายจักรพันธ์ ศิริแก้ว

เด็กชายสิทธิชัย  สีอุ่น

เด็กชายกิตติศักดิ์  พักศรี

ม.1-3

เหรียญทอง