ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2556


ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 
สพม.25 

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครูผู้ฝึกสอน
1ภาษาไทยการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.667.5ทองแดง71. นางสาววรดา  พิมพ์สิม
 
1. นางอาทร  เวียงนนท์
2ภาษาไทยการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.368.5ทองแดง81. เด็กหญิงนันทิกานต์  เทียบสา
 
1. นางสาวสุภาพร  แสงลับ
3ภาษาไทยการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.667.4ทองแดง131. นางสาวกนกวรรณ  งานไว
 
1. นางอาทร  เวียงนนท์
4ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.371.25เงิน101. เด็กหญิงจิราภรณ์  กลางสาทร
 
1. นางอาทร  เวียงนนท์
5ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.681.2ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวพรรณราย  พิมจอหอ
 
1. นางอาทร  เวียงนนท์
6สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.382.66ทอง61. เด็กหญิงนัฐริกา  ช่วยนา
1. นางตุรกี  สมสา
7สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.678.33เงิน81. นายนฤมล  สิงมะม่อ
1. นางตุรกี  สมสา
8สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.374เงิน121. เด็กหญิงบุษกร  โพธิ์ดี
2. เด็กชายปริญญา  ธรรมคันธี
1. นางตุรกี  สมสา
 
9สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.672.33เงิน61. นางสาวจันทิมพร  ชมทอง
2. นายณรงค์  สิงห์สนั่น
1. นางตุรกี  สมสา
 
9สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.361ทองแดง81. เด็กหญิงบุณยากร  ไวยเวช
2. เด็กหญิงปาริชาติ  คำโฮง
1. นายบุญมา  แสงจันทร์
 
10ศิลปะการแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.668.3ทองแดง81. นายเกรียงศักดิ์  แสงจันทร์
1. นางกนกรัตน์  ใจซื่อ
 
11ศิลปะการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.370เงิน51. เด็กชายพงศ์พัทธ์  คะลา
1. นางกนกรัตน์  ใจซื่อ
 
12ศิลปะการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.677.5เงิน71. นายมานพ  โสดา
 
1. นางกนกรัตน์  ใจซื่อ
 
13ศิลปะการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.371.6เงิน51. เด็กชายวิทยากูล  สุอินทร์
 
1. นางจินตนา  หาแก้ว
14ศิลปะการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.388.67ทอง41. เด็กหญิงพิมพา  คำมี
 
1. นายสมภพ  กางเนตร
15ศิลปะการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.676เงิน51. นายจิรศักดิ์  แสงจันทร์
 
1. นายสมภพ  กางเนตร
16ศิลปะการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.674.8เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวนันทิชา  แสนคูณะ
 
1. นายสมภพ  กางเนตร
17การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.385ทอง61. นางสาวจิราพร  พุทธขันธ์
2. นางสาวน้ำฝน  พรมกัน
3. นางสาวเบญจรัตน์  นิราช
1. นางกนกรัตน์  ใจซื่อ
2. นางสาวทัตินา  อินทิแสน
 
18การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.690ทอง41. นายธราเทพ  ชาติมูลตรี
2. นางสาววรรณวิไล  ทวยเทียง
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ยอดบุรี
 
1. นางกนกรัตน์  ใจซื่อ
2. นางสาวทัตินา  อินทิแสน
 
19การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.675เงิน81. นายวิษณุ  โสดา
2. นายอดิพงษ์  ยอดบุรี
 
1. นางสาวภัทราพร  นาสูงชน
 
20ภาษาต่างประเทศการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.380.2ทอง71. เด็กหญิงชนม์นิิภา  ศิริชัย
 
1. นางภานุมาศ  จันทร์ศรี
 
21ภาษาต่างประเทศการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.670.2เงิน111. นางสาวจิดาภา  ศรเหม
 
1. นางภานุมาศ  จันทร์ศรี
 
22กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.368.25ทองแดง81. นางสาวกาญจนา  วงศ์ไชยา
2. นางสาวกานต์กมล  ผลาผล
3. นางสาวสุมารี  คำโส
1. นางจินตนา  หาแก้ว
2. นางอาทร  เวียงนนท์
23กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.385ทอง41. เด็กหญิงปภานิญ  ม้วนนอก
 
1. นางตุรกี  สมสา
 
24กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.685ทอง41. นางสาวจุฑามาศ  คำโส
 
1. นางตุรกี  สมสา
 

Comments