ผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่ 1/2555

ผลสัมฤธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

ระดับชั้น

ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละสาระการเรียนรู้

ไทย

คณิต

วิทย

สังคม

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงาน

ภาษาต่างประเทศ

รวมเฉลี่ย

มัธยมศึกษาปีที่ 1

1.98

2.72

2.55

3.45

3.80

3.46

2.49

2.92

2.92

มัธยมศึกษาปีที่ 2

2.19

2.53

2.69

3.02

3.77

3.45

3.34

2.77

2.97

มัธยมศึกษาปีที่ 3

1.96

1.92

2.61

2.79

3.31

3.24

3.07

2.46

2.67

เฉลี่ย ม.ต้น

2.02

2.34

2.61

3.07

3.58

3.36

2.93

2.69

2.83

มัธยมศึกษาปีที่ 4

2.03

2.77

2.48

3.55

3.49

2.24

3.51

2.83

2.86

มัธยมศึกษาปีที่ 5

2.53

3.15

2.99

3.53

3.44

3.02

3.31

3.10

3.13

มัธยมศึกษาปีที่ 6

2.61

3.05

2.86

3.72

3.64

3.26

3.45

2.98

3.20

เฉลี่ย ม.ปลาย

2.38

3.01

2.78

3.59

3.51

2.87

3.41

2.99

3.07

เฉลี่ยทั้งหมด

2.25

2.68

2.72

3.31

3.55

3.11

3.17

2.89

2.96ผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่ 2 /2555

ระดับชั้น

ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละสาระการเรียนรู้

ไทย

คณิต

วิทย

สังคม

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานฯ

ภาษา

ต่างประเทศ

รวมเฉลี่ย

มัธยมศึกษาปีที่ 1

2.19

2.90

2.58

3.08

3.47

2.05

2.83

3.07

2.77

มัธยมศึกษาปีที่ 2

2.19

2.39

2.61

3.01

3.29

2.71

2.94

2.79

2.74

มัธยมศึกษาปีที่ 3

2.11

2.17

2.58

3.44

3.43

2.27

3.07

2.51

2.70

เฉลี่ย ม.ต้น

2.16

2.47

2.59

3.21

3.41

2.30

2.96

2.77

2.73

มัธยมศึกษาปีที่ 4

2.10

2.84

2.64

3.03

3.24

2.62

2.62

2.84

2.74

มัธยมศึกษาปีที่ 5

2.34

3.15

3.20

3.60

3.49

2.84

3.65

3.27

3.19

มัธยมศึกษาปีที่ 6

2.77

2.99

2.77

3.55

3.34

2.51

3.51

3.03

3.06

เฉลี่ย ม.ปลาย

2.33

3.12

2.92

3.49

3.36

2.69

3.32

3.08

3.04

เฉลี่ยทั้งหมด

2.27

2.75

2.79

3.32

3.38

2.50

3.14

2.98

2.89


เฉลี่ย 2 ภาคเรียน

กลุ่มสาระ

ไทย

คณิต

วิทย์

สังคม

สุข

ศิลปะ

การงาน

ต่าง

ประเทศ

รวม

เฉลี่ย

1 / 2555

2.25

2.68

2.72

3.31

3.55

3.11

3.17

2.89

2.96

2 / 2555

2.27

2.75

2.79

3.32

3.38

2.50

3.14

2.98

2.89

เพิ่มขึ้น+

/ลดลง -

+0.02

+0.07

+0.07

+0.01

+0.05

-0.61

-0.03

+0.09

-0.07

เฉลี่ยร้อยละ

0.89

2.61

2.57

0.30

1.41

19.61

0.95

3.11

2.36

เฉลี่ย

 2 ภาคเรียน

2.26

2.72

2.76

3.32

3.47

2.81

3.16

2.94

2.93


Comments