ผลสัมฤทธิ์ปี 2554

-ผลการเรียนระดับชาติ

-ผลการเรียนระดับโรงเรียน
ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
ปีการศึกษา 2554
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6

กลุ่มสาระ

ระดับผลการเรียน

เฉลี่ย

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ภาษาไทย

3.47

3.36

2.24

3.38

2.39

2.20

2.95

คณิตศาสตร์

2.28

2.49

1.88

2.98

2.84

3.06

2.64

วิทยาศาสตร์

3.03

2.46

2.40

2.77

2.79

2.91

2.75

สังคมศึกษา

3.44

2.91

3.04

3.32

3.30

3.46

3.21

สุขศึกษาฯ

3.30

3.23

3.18

3.41

3.30

3.48

3.32

ศิลปศึกษา

3.39

3.08

2.58

3.29

3.14

3.33

3.14

การงานอาชีพฯ

2.92

3.25

3.01

3.20

2.84

3.66

3.15

ภาษาต่างประเทศ

2.67

2.50

2.69

2.74

2.59

2.72

2.63

เฉลี่ย

3.06

2.91

2.63

3.14

2.90

3.10

2.97

รวมเฉลี่ย ม.1 - ม.6  เท่ากับ  2.97

 
ภาคเรียนที่ 1        ปีการคศึกษา     2554
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 , 2 , , 5  และ  6)

ระดับชั้น

ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละสาระการเรียนรู้

ภาษา

ไทย

คณิต

ศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาต่างประเทศ

ผลการเรียนเฉลี่ย

มัธยมศึกษาปีที่ 1

3.50

2.09

3.17

3.32

3.38

3.03

2.76

2.50

2.97

มัธยมศึกษาปีที่ 2

3.33

2.47

2.42

2.68

3.51

2.47

3.25

2.48

2.83

เฉลี่ย ม.ต้น

3.39

2.33

2.69

2.91

3.46

2.67

3.07

2.49

2.88

มัธยมศึกษาปีที่ 4

3.37

2.93

2.65

3.30

3.33

2.88

3.09

2.55

3.01

มัธยมศึกษาปีที่ 5

2.61

2.67

2.56

3.18

3.71

3.05

2.76

2.29

2.85

มัธยมศึกษาปีที่ 6

2.18

2.89

2.78

3.37

3.58

3.24

3.55

2.18

2.97

เฉลี่ย ม.ปลาย

2.83

2.85

2.66

3.29

3.54

3.02

3.11

2.39

2.96

เฉลี่ยทั้งหมด

3.06

2.64

2.67

3.13

3.50

2.88

3.09

2.43

2.93

ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา      2554
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 4 , 5 และ 6)

ระดับชั้น

ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาต่างประเทศ

ผลการเรียนเฉลี่ย

มัธยมศึกษาปีที่ 1

3.44

2.49

2.88

3.56

3.22

3.77

3.09

2.86

3.16

มัธยมศึกษาปีที่ 2

3.36

2.49

2.46

3.10

2.94

3.71

3.22

2.51

2.97

เฉลี่ย ม.ต้น

3.39

2.49

2.61

3.26

3.04

3.73

3.17

2.63

3.04

มัธยมศึกษาปีที่ 4

3.39

3.03

2.92

3.34

3.42

3.72

3.30

2.93

3.26

มัธยมศึกษาปีที่ 5

2.26

3.01

3.04

3.42

2.88

3.24

2.89

2.74

2.94

มัธยมศึกษาปีที่ 6

2.23

3.23

3.04

3.55

3.39

3.42

3.76

3.26

3.24

เฉลี่ย ม.ปลาย

2.78

3.08

2.98

3.45

3.28

3.51

3.29

2.86

3.15

เฉลี่ยทั้งหมด

3.02

2.84

2.87

3.37

3.19

3.60

3.24

2.80

3.12

Comments