ผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2557

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

ระดับชั้น

ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละสาระการเรียนรู้

ไทย

คณิต

วิทย

สังคม

สุข

ศิลปะ

การงาน

ภาษา

เฉลี่ย

ม.1

2.70

2.70

2.75

3.09

3.31

3.54

3.26

2.66

3.00

ม.2

2.65

2.48

2.73

3.26

3.62

3.33

3.13

3.33

3.07

ม.3

2.09

2.18

2.61

3.05

3.23

3.10

3.47

2.97

2.84

รวม

2.48

2.45

2.70

3.13

3.39

3.32

3.29

2.99

2.97

ม.4

2.46

2.60

2.79

3.54

3.63

3.13

2.71

2.35

2.90

ม.5

2.76

2.73

2.66

3.67

3.41

3.04

3.51

2.46

3.03

ม.6

2.52

2.51

2.83

3.47

3.82

3.34

2.99

2.54

3.00

รวม

2.58

2.61

2.76

3.56

3.62

3.17

3.07

2.45

2.98

รวมทั้งหมด

2.53

2.53

2.73

3.35

3.50

3.25

3.18

2.72

2.97ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

ชั้น

ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละสาระการเรียนรู้

ทย

คณิต

วิทย

สังคม

สุข

ศิลปะ

การงาน

ภาษา

เฉลี่ย

ม. 1

2.38

2.71

2.60

3.15

3.82

3.46

3.89

2.43

3.06

ม. 2

1.91

2.39

2.80

3.22

3.47

3.50

3.18

3.42

2.99

ม. 3

2.57

2.09

2.65

3.09

3.60

3.36

3.48

3.09

2.99

เฉลี่ย ม.ต้น

2.29

2.40

2.68

3.15

3.63

3.44

3.52

2.98

3.01

ม. 4

2.91

2.92

2.62

3.54

3.79

3.52

3.31

2.78

3.17

ม. 5

2.47

2.79

3.07

3.49

3.90

3.16

3.21

2.03

3.02

ม. 6

2.04

2.80

2.96

3.56

3.78

3.53

3.88

2.56

3.14

ฉลี่ย ม.ปลาย

2.47

2.84

2.88

3.53

3.82

3.40

3.47

2.46

3.11

เฉลี่ย

2.38

2.62

2.78

3.34

3.73

3.42

3.49

2.72

3.06สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2557 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

กลุ่มสาระ

ไทย

คณิต

วิทย

สังคม

สุข

ศิลปะ

การงาน

ภาษา

เฉลี่ย

1 / 2557

2.53

2.53

2.73

3.35

3.50

3.25

3.18

2.72

2.97

2 / 2557

2.38

2.62

2.78

3.34

3.73

3.42

3.49

2.72

3.06

เพิ่มขึ้น+/ลดลง -

-0.15

0.09

0.05

-0.01

0.23

0.17

0.31

0

0.09

เฉลี่ย

2.46

2.58

2.76

3.35

3.62

3.34

3.34

2.72

3.02เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2557

กลุ่มสาระ

ไทย

คณิต

วิทย

สังคม

สุข

ศิลปะ

การงาน

ภาษา

เฉลี่ย

ปี 2556

2.42

2.76

2.67

3.37

3.35

3.07

3.17

2.75

2.94

ปี 2557

2.46

2.58

2.76

3.35

3.62

3.34

3.34

2.72

3.02

เพิ่มขึ้น+/ลดลง -

0.04

-0.18

0.09

-0.02

0.27

0.27

0.17

-0.03

0.08Comments