ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  

ระดับชั้น

ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

คณิต

วิทย

สังคม

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงาน

ภาษา

E

เฉลี่ย

ม. 1

2.54

2.58

2.67

3.39

3.20

3.50

3.15

3.07

3.01

ม. 2

2.36

2.54

2.51

2.91

3.24

3.28

3.19

2.45

2.81

ม. 3

2.18

2.18

2.77

3.18

3.28

3.40

2.38

2.37

2.72

เฉลี่ย ม.ต้น

2.36

2.43

2.65

3.16

3.24

3.39

2.91

2.63

2.85

ม. 4

1.88

2.57

2.32

3.45

3.00

3.32

2.71

2.51

2.72

ม. 5

2.05

2.81

2.19

3.53

3.33

3.04

3.70

3.00

2.96

ม. 6

2.76

3.24

2.95

3.53

3.42

3.46

3.34

2.88

3.20

เฉลี่ย ม.ปลาย

2.23

2.87

2.49

3.50

3.25

3.27

3.25

2.80

2.96

เฉลี่ยทั้งหมด

2.30

2.65

2.57

3.33

3.25

3.33

3.08

2.71

2.90


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ระดับชั้น

ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละสาระการเรียนรู้

ไทย

คณิต

วิทย

สังคม

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานฯ

อังกฤษ

รวมเฉลี่ย

ม. 1

2.48

2.96

2.87

3.25

3.36

3.15

3.32

2.80

3.02

ม. 2

2.08

2.78

2.93

3.12

3.47

2.40

3.16

3.05

2.87

ม.3

2.60

2.23

3.03

3.36

3.52

3.08

2.79

2.70

2.91

เฉลี่ย 

ม.ต้น

2.34

2.65

2.95

3.23

3.46

2.79

3.09

2.88

2.92

ม. 4

2.49

2.91

2.51

3.78

3.29

2.78

3.08

2.71

2.94

ม. 5

2.54

3.01

2.82

3.59

3.26

2.50

3.30

2.70

2.97

ม. 6

2.89

3.11

2.65

3.67

3.65

3.03

3.59

2.79

3.17

เฉลี่ย 

ม.ปลาย

2.64

3.04

2.67

3.66

3.44

2.81

3.39

2.75

3.05

เฉลี่ย

ทั้งหมด

2.53

2.86

2.77

3.41

3.45

2.80

3.25

2.79

2.98สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ภาคเรียนที่ 1 และ 2) ปีการศึกษา 2556

ระดับชั้น

ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละสาระการเรียนรู้

ไทย

คณิต

วิทย

สังคม

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานฯ

อังกฤษ

รวมเฉลี่ย

ม. 1

2.51

2.77

2.77

3.32

3.28

3.33

3.24

2.94

3.02

ม. 2

2.22

2.66

2.72

3.02

3.36

2.84

3.18

2.75

2.84

ม. 3

2.39

2.21

2.90

3.27

3.40

3.24

2.59

2.54

2.82

เฉลี่ย

 ม.ต้น

2.35

2.54

2.80

3.20

3.35

3.09

3.00

2.76

2.89

ม. 4

2.19

2.74

2.42

3.62

3.15

3.05

2.90

2.61

2.83

ม. 5

2.30

2.91

2.51

3.56

3.30

2.77

3.50

2.85

2.97

ม. 6

2.83

3.18

2.80

3.60

3.54

3.25

3.47

2.84

3.19

เฉลี่ย 

ม.ปลาย

2.44

2.96

2.58

3.58

3.35

3.04

3.32

2.78

3.01

เฉลี่ย

ทั้งหมด

2.42

2.76

2.67

3.37

3.35

3.07

3.17

2.75

2.94


Comments