ประวัติโรงเรียน

 ประวัติโดยย่อ     โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 

             โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งโดย นายเพชร เมืองวงษ์ (ขณะดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนแวงน้อยศึกษา) โดยชื่อว่า โรงเรียนแวงน้อยศึกษา (สาขาบ้านก้านเหลือง) และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2534 เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ต.อมต.ลศ.) รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2534
         ปัจจุบันมี นายสมเกียรติ หาแก้ว   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 
  • ที่ตั้งและอาณาเขต 
    โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม มีเนื้อที่ 35 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40230 ห่างจากตัวอำเภอแวงน้อย 10 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น 90 กิโลเมตร
    ทิศเหนือ        ติดต่อกับที่นาของนายพรชัย ตรีเนตร
    ทิศใต้            ติดต่อกับที่นาของ นายเอี่ยม ไสนา
    ทิศตะวันออก  ติดต่อกับถนนสาธารณะเชื่อมหมู่บ้าน
    ทิศตะวันตก    ติดต่อกับที่นาของนายสุวรรณ์ ประดับคำ และที่นาของนายทวีวัฒน์ งานไว

  • เอกลักษณ์ของโรงเรียน
            โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • อัตลักษณ์โรงเรียน
                 ยิ้มง่าย ไหว้สวย
  • คติธรรมประจำโรงเรียน
                     ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี   "ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม"
  • คำขวัญของโรงเรียน
                      ความรู้  คู่คุณธรรม  นำประชาธิปไตย
  • ปรัชญาของโรงเรียน
        พัฒนาชีวิต   ด้วยการศึกษา  
  • สีประจำโรงเรียน
                        เหลือง - ดำ 

                       สีเหลือง  หมายถึง  ความเสียสละ ความไพบูลย์รุ่งเรือง

                                  หมายถึง  ความอดทน  เข้มแข็ง

  • อักษรย่อของโรงเรียน

               ก.ล.ว.

  • แผนที่โรงเรียน
  • สัญลักษณ์โรงเรียน
logo klw  


อนุสรณ์สถานโนนสนามม้า

ประตูทางเข้าโรงเรียน 
 จั่น ต้นไม้ประจำโรงเรียน


หมายเหตุ...เว็บไซต์นี้ อนุญาตให้ วิกิพีเดีย เผยแพร่ข้อมูลบทความเรื่อง โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ได้โดยเสรี