รูปภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561












+Boy Scout camp.(กล้อง1-เช้า-รอบกองไฟ)






































Comments