รูปภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561

+Boy Scout camp.(กล้อง1-เช้า-รอบกองไฟ)Comments