รูปภาพปีการศึกษา 2562

 กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด (กล้อง1 วันที่ 21)
 กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด (กล้อง1 วันที่ 18-19-20+รวม)+โครงการตำรวจประสานโรงเรียน(1ตำรวจ1โรงเรียน)

+ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2562(กล้อง1)
+ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2562(กล้อง2)

+ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (วันที่ 4 ก.ค. กล้อง1)
+ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (วันที่ 6 ก.ค. กล้อง1)


+คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562(กล้อง2)

+กิจกรรมวันสุนทรภู่(กล้อง1)
           

+ปัจฉิมนิเทศและประชุมผู้ปกครองปิดภาคเรีียน 2561(1)Comments