รูปภาพปีการศึกษา 2562

# ติดตามรูปภาพกิกรรมโรงเรียนได้ที่ Facebook   :  Kanluang Klw 


        (ที่มารูปภาพ  Facebook  :  Kanluang Klw )

+โครงการตำรวจประสานโรงเรียน(1ตำรวจ1โรงเรียน)

+ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2562(กล้อง1)
+ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2562(กล้อง2)

+ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (วันที่ 4 ก.ค. กล้อง1)
+ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (วันที่ 6 ก.ค. กล้อง1)


+คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562(กล้อง2)

+กิจกรรมวันสุนทรภู่(กล้อง1)
           

+ปัจฉิมนิเทศและประชุมผู้ปกครองปิดภาคเรีียน 2561(1)Comments