ห้องเรียนออนไลน์ ส 32101 สังคมศึกษา ม.5 ภาคเรียนที่ 1

ส 32101 สังคมศึกษา
แบบทดสอบออนไลน์ ส 32101 สังคมศึกษา (สาระเศรษฐษศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ครูผู้สอน นางตุรกี สมสา  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษา วิเคราะห์ การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การแลกเปลี่ยน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า     ศึกษาหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถบูรณาการเข้ากับการปฎิบัติงาน ของตนเองและสังคม ประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ศึกษาวิเคราะห์ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสังคมโลก ศึกษา วิเคราะห์บทบาทของรัฐเกี่ยวกับนโยบายการเงิน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของไทย และต่างประเทศ

        โดยการใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล การนำเสนอ อภิปราย วิเคราะห์

        เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ ปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ไข สามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพและการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อความสุขของตนเอง สังคมละประเทศชาติ 

าตรฐาน /ตัวชี้วัด ส 32101 สังคมศึกษา

มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ส 3.1 /1 อภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจ
ส 3.1 /2 ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
ส 3.1 /3 ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ
ส 3.1 /4 วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ ในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข

มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

ส 3.2 /1 อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ส 3.2 /2 วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย
ส 3.2 /3 วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ
รวม 7 ตัวชี้วัด

แบบทดสอบออนไลน์ รายวิชา ส 32101 สังคมศึกษา (สาระเศรษฐศาสตร์)

น่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

**แบบประเมินความพึงพอใจการสอนของครู Comments