ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 / 2555

ตารางสอบกลางภาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

วันที่   10   เดือน   มกราคม   พ.ศ. 2556

เวลา

เวลาสอบ(นาที)

ชั้น ม.1

ชั้น ม.2

ชั้น ม.3

09.00 - 10.00  น.

60

ค 21102 คณิตพื้นฐาน

ค 22102 คณิตพื้นฐาน

ค 23102  คณิตพื้นฐาน

10.00  - 11.00  น.

60

ท 21102 ภาษาไทย

ท 22102 ภาษาไทย

ท 23102 ภาษาไทย

11.00 - 11.40  น.

40

-


ง 22102 การงานอาชีพฯ

ศ 23101 ศิลปะ(ดนตรี)

12.00 - 13.00  น.

60

พักกลางวัน

13.00 - 14.00 

60

21102 วิทยาศาสตร์

ว 22102 วิทยาศาสตร์

ว 23102 วิทยาศาสตร์

14.00 - 14.40 น.

40

พ  21102 สุขศึกษา

 พ 22102 สุขศึกษา

พ 23102 สุขศึกษา

วันที่   11   เดือน   มกราคม   พ.ศ. 2556

เวลา

เวลาสอบ(นาที)

ชั้น ม.1

ชั้น ม.2

ชั้น ม.3

09.00 - 10.00  น.

60

21202 คณิตเพิ่มเติม

ค 22204 คณิตเพิ่มเติม

ค 23206 คณิตเพิ่มเติม

10.00  - 10.40  น.

40

ส 21102 สังคมศึกษา

ส 22102 สังคมศึกษา

ส 23102 สังคมศึกษา

10.40 - 11.20  น.

40

ส 21202 อาเซียนศึกษา

ส 22202 อาเซียนศึกษา

ส 23202 อาเซียนศึกษา

12.00  - 13.00  น.

60

พักกลางวัน

13.00 - 14.00 

60

อ 21102 ภาษาอังกฤษ

อ 22102 ภาษาอังกฤษ

อ 23102 ภาษาอังกฤษ

14.00 – 14.40 น.

40

ส 21104 ประวัติศาสตร์

ส 22104 ประวัติศาสตร์

ส 23104 ประวัติศาสตร

ตารางสอบกลางภาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
…………………………………….

วันที่   10   เดือน   มกราคม   พ.ศ. 2556

เวลา

เวลาสอบ(นาที)

ชั้น ม.4

ชั้น ม.5

ชั้น ม.6

09.00 - 10.00  น.

60

ค 31102  คณิตพื้นฐาน

ค 32102  คณิตพื้นฐาน

ค 33102  คณิตพื้นฐาน

10.00 - 11.00  น.

60

ท 31102  ภาษาไทย

ท 32102  ภาษาไทย

ท 33102  ภาษาไทย

11.00 - 11.40  น.

40

ว  30241  ชีววิทยา

30243  ชีววิทยา

30245  ชีววิทยา

12.00 - 13.00  น.

60

พักกลางวัน

13.00 - 14.00 

60

30201  ฟิสิกส์

30203  ฟิสิกส์

30205  ฟิสิกส์

14.00 - 14.40  น.

40

พ 31102  สุขศึกษา

พ 32102  สุขศึกษา

พ 33102  สุขศึกษา

14.40 - 15.40  น.

60

ท 30202  การเขียน 2

ท 30204 วรรณกรรมเอก

32102  การงานฯ

วันที่   11   เดือน   มกราคม   พ.ศ. 2556

เวลา

เวลาสอบ(นาที)

ชั้น ม.4

ชั้น ม.5

ชั้น ม.6

09.00 - 10.00  น.

60

31202  คณิตเพิ่มเติม

ค 32204  คณิตเพิ่มเติม

ค 33206  คณิตเพิ่มเติม

10.00 - 10.40  น.

40

ส 31103  สังคมศึกษา

ส 32102  สังคมศึกษา

ศ 33102  ศิลปะ(ดนตรี)

10.40 - 11.40  น.

60

อ 31102  ภาษาอังกฤษ

อ 32102  ภาษาอังกฤษ

อ 33102  ภาษาอังกฤษ

12.00 - 13.00  น.

60

พักกลางวัน

13.00 - 14.00 

60

อ 31202  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน

อ 32204  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน

อ 33206  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน

14.00 - 14.40  น.

40

-

ส 32104  ประวัติศาสตร์

ส 33104  ประวัติศาสตร์

   
 14.40 - 15.20 น.

40

      -ง 32102 การงานอาชีพฯ-

 

Comments