ตารางสอบ1/55

   

ตารางสอบปลายภาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2555

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

…………………………………….

วันที่   2   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2555

 

เวลา

เวลาสอบ(นาที)

ชั้น ม.1

ชั้น ม.2

ชั้น ม.3

09.00 - 10.00  น.

60

ค 21101 คณิตพื้นฐาน

ค 22101 คณิตพื้นฐาน

ค 23101  คณิตพื้นฐาน

10.00  - 11.00  น.

60

ท 21101 ภาษาไทย

ท 22101 ภาษาไทย

ท 23101 ภาษาไทย

11.00 - 12.00  น.

60

21101 วิทยาศาสตร์

ว 22101 วิทยาศาสตร์

ว 23101 วิทยาศาสตร์

12.00  - 13.00  น.

60

พักกลางวัน

13.00 - 13.40 

40

  21101 ทัศนศิลป์

ศ 22101ทัศนศิลป์

ศ 23101 ทัศนศิลป์

13.40 - 14.20 น.

40

  21101 สุขศึกษา

 พ 22101 สุขศึกษา

พ 23101 สุขศึกษา

 

วันที่   3  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2555

 

เวลา

เวลาสอบ(นาที)

ชั้น ม.1

ชั้น ม.2

ชั้น ม.3

09.00 - 10.00  น.

60

21201 คณิตเพิ่มเติม

ค 22201 คณิตเพิ่มเติม

ค 23201 คณิตเพิ่มเติม

10.00  - 11.00  น.

60

ส 21101 สังคมศึกษา

ส 22101สังคมศึกษา

ส 23101สังคมศึกษา

11.00 - 12.00  น.

60

-

-

-

12.00  - 13.00  น.

60

พักกลางวัน

13.00 - 14.00 

60

อ 21101 ภาษาอังกฤษ

อ 22101 ภาษาอังกฤษ

อ 23101 ภาษาอังกฤษ

14.00 – 15.00 น.

60

ส 21102 ประวัติศาสตร์

-

ง 23101 งานเกษตร

 
 

ตารางสอบกลางภาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2555

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม   อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

 

วันที่   2   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2555

 

เวลา

เวลาสอบ(นาที)

ชั้น ม.4

ชั้น ม.5

ชั้น ม.6

09.00 - 10.00  น.

60

ค 31101  คณิตพื้นฐาน

ค 32101 คณิตพื้นฐาน

ค 33101 คณิตพื้นฐาน

10.00 - 11.00  น.

60

ท 31101  ภาษาไทย

ท 32101 ภาษาไทย

ท 33101 ภาษาไทย

11.00 - 12.00  น.

60

 31104  ชีววิทยา

30242  ชีววิทยา

30244 ชีววิทยา

12.00 - 13.00  น.

60

พักกลางวัน

13.00 - 14.00 

60

31101  ฟิสิกส์

30202 ฟิสิกส์

30204 ฟิสิกส์

14.00 - 14.40  น.

40

พ 31101 สุขศึกษา

พ 32101 สุขศึกษา

พ 33101 สุขศึกษา

14.40 - 15.40  น.

60

ท 30201 การเขียน 1

ท 30203  วรรณกรรมท้องถิ่น

ง 33101 งานเกษตร

 
 

วันที่   3   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2555

 

เวลา

เวลาสอบ(นาที)

ชั้น ม.4

ชั้น ม.5

ชั้น ม.6

09.00 - 10.00  น.

60

31201  คณิตเพิ่มเติม

ค 32203 คณิตเพิ่มเติม

ค 33205  คณิตเพิ่มเติม

10.00 - 11.00  น.

60

ส 31101 สังคมศึกษา

ส 32101 สังคมศึกษา

ส 33101  สังคมศึกษา

11.00 - 12.00  น.

60

31103  เคมี

30222  เคมี

30224  เคมี

12.00 - 13.00  น.

60

พักกลางวัน

13.00 - 14.00 

60

อ 31101  ภาษาอังกฤษ

อ 32101  ภาษาอังกฤษ

อ 33101  ภาษาอังกฤษ

14.00 - 15.00  น.

60

31102  โลกและดาราศาสตร์

ส 32102  ประวัติศาสตร์

ส 33102  ประวัติศาสตร์

15.00 - 16.00  น.

60

อ 31201  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน

อ 32203  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน

อ 33205  ภาษาอังกฤษอ่านเขียน

 
 
 

คณะกรรมการควบคุมห้องสอบ  และห้องที่ใช้ทำการสอบ

วันที่ ๑-๓  ตุลาคม ๒๕๕๕

 

ชั้น

ผู้ควบคุมห้องสอบ

ห้องสอบ

ม.๑/๑

นางวรรณา   บริบูรณ์

นายบุญมา  แสงจันทร์

ห้อง คุณครู ตุรกี

ม.๒/๑

นางสาวสุภาพร  วงเวียง

ห้องคุณครูสุภาพร วงเวียง

ม.๓/๑

นางสาวภัทราพร   นาสูงชน

ห้องคุณครูกนกรัตน์

ม.๓/๒

นางสาวสุภาพร   แสงลับ

ห้องคุณครูสุภาพร แสงลับ

ม.๔/๑

นางสาวจิรภา  ดู่ดำ

ห้องคุณครูจิรภา

ม.๕/๑

นายอภิชาติ   วุฒิพันธ์

ห้องคุณครูนิวัฒนา

ม.๕/๒

นายวสันต์   มั่นใจ

นางประทุมมา   มั่นใจ

ห้องคุณครูวสันต์

ม.๖/๑

นายอนันต์ เวียงภักดี

ห้องคุณครูบุญมา

 

Comments