ตอบปัญหาโรคเอดส์

การตอบปัญหาชิงรางวัล
เกี่ยวกับโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
  โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
เงื่อนไข
1. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัล ได้แก่นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมเท่านั้น
2. นักเรียนคนแรกที่ตอบคำถามได้ถูกต้องสมบรูณ์ทุกข้อ จะได้รับรางวัลทันที  และ  ผู้ที่ตอบถูกคนอื่น ๆ ถ้ามีจำนวนมาก จะทำการจับฉลากเพื่อให้ได้จำนวนนักเรียนเท่ากับของรางวัลที่มีอยู่
3. รางวัลจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างละเท่า ๆ กัน 
4. สิทธิ์ทุกอย่างในการพิจารณารางวัลจะขึ้นอยู่กับทางฝ่ายส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม เท่านั้น
5. หมดเขตตอบคำถาม วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2554  เวลา 18.00 น.  หลังจากนั้นจะไม่นำมาพิจารณา  
6. ประกาศผลรางวัลในวันที่  2 มกราคม 2555 ทางเว็บไซต์นี้ และที่หน้าห้องวิชาการ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
           .. ครูตุรกี..

Comments