วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 

 ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 

๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๓. พัฒนาการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเป็นแหล่งการบริการของชุมชนในทุกๆด้าน
๔. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ปรัชญา จุดเน้น นโยบาย ของ
หน่วยงานต้นสังกัดและการปฏิรูปการศึกษา
๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูมืออาชีพในยุคศตวรรษที่ ๒๑และยุคไทยแลนด์ ๔.๐
๖. พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โปร่งใส ตรวจสอบได้
๘. พัฒนาระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และการวิจัยเพื่อพัฒนา อย่างต่อเนื่อง


เป้าประสงค์
๑. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. สร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๓. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นองค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งการบริการของชุมชนในทุกๆด้าน
๔. พัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะและคุณภาพตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ปรัชญา จุดเน้น นโยบาย ของหน่วยงานต้นสังกัดและปฏิรูปการศึกษา
๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานได้ตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๖. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง เข้มแข็งและยั่งยืน
๗. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและมีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ ๒๑
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานให้เป็นผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ ๒๑ และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อม สื่อ นวัตกรรมที่เอื้อต่อองค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ของผู้เรียน ชุมชนและสังคม
4. สร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรครูทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพมีทักษะในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 
           หลักสูตรโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทย ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ


สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๕ ประการ คือ 
        หลักสูตรโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
เริ่มใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ชั้น เวลาเรียน/จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
ม.๑ ม.๒ ม.๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียน
ที่ ๑
ภาคเรียนที่๒ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพื้นฐาน
๑.ภาษาไทย
๒.คณิตศาสตร์
๓.วิทยาศาสตร์
๔.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.สุขศึกษาและพลศึกษา
๖.ศิลปะ
๗.การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘.ภาษาต่างประเทศ

๓ 
๓ 
๓ 
๔ 


๒ 

๒ 
๒ 


๓ 
๓ 
๓ 
๔ 


๒ 

๒ 
๒ 


๓ 
๓ 
๓ 
๔ 


๒ 

๒ 
๒ 


๓ 
๓ 
๓ 
๔ 


๒ 

๒ 
๒ 


๓ 
๓ 
๓ 
๔ 


๒ 

๒ 
๒ 


๓ 
๓ 
๓ 
๔ 


๒ 

๒ 
๒ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชาเพิ่มเติม
รวม เวลาเรียนทั้งหมด ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐
รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐
เวลาเรียนทั้งปี๔๐สัปดาห์) ๑๒๐๐ ๑๒๐๐ ๑๒๐๐
        หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
         ๑. กิจกรรมเครื่องแบบ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
         ๒. กิจกรรมแนะแนว ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
         ๓. กิจกรรมชุมนุม ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
         ๔. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปีละ ๑๕ ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หลักสูตรโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
แผนการเรียน วิทย์- คณิต เริ่มใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ชั้น
เวลาเรียน/จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์

.

.

.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียน
ที่ ๑
ภาคเรียนที่๒ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชาพื้นฐาน
๑.ภาษาไทย
๒.คณิตศาสตร์
๓.วิทยาศาสตร์
๔.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.สุขศึกษาและพลศึกษา
๖.ศิลปะ
๗.การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘.ภาษาต่างประเทศ


๒ 
๒ 
๑๒ 
๒ 


๑ 

๑ 
๑ 


๒ 
๒ 


๑ 

๑ 
๑ 


๒ 
๓ 


๑ 

๒ 
๒ 
๓ 


๑ 

๑ 
๑ 


๒ 
๒ 
๓ 


๑ 

๑ 
๑ 


๒ 
๒ 
๓ 


๑ 

๑ 
๑ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๒๓ ๑๑ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖
รวม เวลาเรียนทั้งหมด ๓๒ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๓๑ ๓๑
รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๔๐ ๖๐๐ ๖๒๐ ๖๒๐ ๖๒๐ ๖๒๐
เวลาเรียนทั้งปี(๔๐สัปดาห์) ๑๒๔๐ ๑๒๔๐ ๑๒๔๐
            หมายเหตุ ๑. เวลาเรียนทั้งหมดไม่รวมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
                        ๒.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                            ๑. กิจกรรมเครื่องแบบ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
                            ๒. กิจกรรมแนะแนว ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
                            ๓. กิจกรรมชุมนุม ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
                            ๔. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปีละ ๒๐ ชั่วโมง
Comments