วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 

        โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บุคคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน

พันธกิจโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 

๑. พัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. พัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารจัดการในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเป้าหมายของโรงเรียนดีศรีตำบล
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


เป้าหมายของโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 

๑. เร่งรัดและพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามศักยภาพของแต่ละคนเพื่อการแข่งขันในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๓. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์ สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพทางดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
๔. จัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อยกระดับความสามารถในการสอนและการทำงาน
๖. พัฒนระบบงานของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย โดยครูและบุคลากรในโรงเรียนสามารถใช้เทคดนโลยีเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหาร และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการทำงาน 
๗. พัฒนาระบบสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุกรูปแบบ
๘. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยระดมทรัพยการทั้งจากภาครัฐ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน สถาบัน ศาสนา และหน่วยงานอื่น
๙. พัฒนาระบบการศึกษา กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนภายใต้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 
           หลักสูตรโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทย ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๕. อยู่อย่างพอเพียง
๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
๗. รักความเป็นไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๕ ประการ คือ 
        หลักสูตรโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
เริ่มใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๓
ชั้น เวลาเรียน/จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
ม.๑ ม.๒ ม.๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียน
ที่ ๑
ภาคเรียนที่๒ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพื้นฐาน
๑.ภาษาไทย
๒.คณิตศาสตร์
๓.วิทยาศาสตร์
๔.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.สุขศึกษาและพลศึกษา
๖.ศิลปะ
๗.การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘.ภาษาต่างประเทศ

๓ 
๓ 
๓ 
๔ 


๒ 

๒ 
๒ 


๓ 
๓ 
๓ 
๔ 


๒ 

๒ 
๒ 


๓ 
๓ 
๓ 
๔ 


๒ 

๒ 
๒ 


๓ 
๓ 
๓ 
๔ 


๒ 

๒ 
๒ 


๓ 
๓ 
๓ 
๔ 


๒ 

๒ 
๒ 


๓ 
๓ 
๓ 
๔ 


๒ 

๒ 
๒ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชาเพิ่มเติม
รวม เวลาเรียนทั้งหมด ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐
รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐
เวลาเรียนทั้งปี๔๐สัปดาห์) ๑๒๐๐ ๑๒๐๐ ๑๒๐๐
            หมายเหตุ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                    ๑. กิจกรรมเครื่องแบบ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
                    ๒. กิจกรรมแนะแนว ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
                    ๓. กิจกรรมชุมนุม ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
                    ๔. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปีละ ๑๕ ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หลักสูตรโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
แผนการเรียน วิทย์- คณิต เริ่มใช้ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ชั้น
เวลาเรียน/จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์

.

.

.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียน
ที่ ๑
ภาคเรียนที่๒ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

รายวิชาพื้นฐาน
๑.ภาษาไทย
๒.คณิตศาสตร์
๓.วิทยาศาสตร์
๔.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕.สุขศึกษาและพลศึกษา
๖.ศิลปะ
๗.การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘.ภาษาต่างประเทศ


๒ 
๒ 
๑๒ 
๒ 


๑ 

๑ 
๑ 


๒ 
๒ 


๑ 

๑ 
๑ 


๒ 
๓ 


๑ 

๒ 
๒ 
๓ 


๑ 

๑ 
๑ 


๒ 
๒ 
๓ 


๑ 

๑ 
๑ 


๒ 
๒ 
๓ 


๑ 

๑ 
๑ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๒๓ ๑๑ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐
รายวิชาเพิ่มเติม ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖
รวม เวลาเรียนทั้งหมด ๓๒ ๓๐ ๓๑ ๓๑ ๓๑ ๓๑
รวมเวลาเรียน/ภาคเรียน ๖๔๐ ๖๐๐ ๖๒๐ ๖๒๐ ๖๒๐ ๖๒๐
เวลาเรียนทั้งปี(๔๐สัปดาห์) ๑๒๔๐ ๑๒๔๐ ๑๒๔๐
            หมายเหตุ ๑. เวลาเรียนทั้งหมดไม่รวมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
                        ๒.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                            ๑. กิจกรรมเครื่องแบบ ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
                            ๒. กิจกรรมแนะแนว ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
                            ๓. กิจกรรมชุมนุม ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์
                            ๔. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปีละ ๒๐ ชั่วโมง
Comments